| หมวดสินค้าทั้งหมด | ไม้ประดับภายนอกอาคาร | ไม้ประดับภายในอาคาร | ไม้ประดับมงคล | สวนสวยและการจัดสวน |
การจัดสวนหย่อม
การตกแต่งระเบียง
=
ก่อนลงมือออกแบบและจัดตกแต่วสวน ต้องทำการสำรวจสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศขอบบริเวณที่จัดสวนให้พร้อมเสียก่อน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและเลือกใช้ชนิดของต้นไม้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมนั้น
สภาพพื้นที่
- สภาพดิน การสำรวจสภาพดินทำให้ทราบสภาพความเป็นกรดเป็นด่องของดิน ทราบคุณสมบัติทางกายภาพของดินว่าเหนียวหรือดินร่วน หรือดินทราย เพื่อจะได้หาหนทางปรับปรุงแก้ไขสภาพดินให้เพร้อมที่จะปลูกพันธุ์ไม้ได้อย่างถูกต้อง

- ลักษณะพื้นที่ การสำรวจลักษณะพื้นที่ทำให้ทราบสภาพความสูงต่ำของพื้นที่ ทราบความลาดเอียงของพื้นที่ ทราบความจำเป็นในการถมดินเพิ่ม หรือขุดดินบริเวณหนึ่งบริเวณใดออกทราบความจำเป็นในการแก้ไขระบบระบายน้ำ เป็นต้น

- ตำแหน่งและลักษณะอาคาร การออกแบบที่ดีต้องเลือกใช้และกำหนดตำแหน่งของต้นไม้ให้เป็นไปในลักษณะที่ส่งเสริมหรือช่วยให้อาคารสิ่งก่อสร้างดูเด่นเป็นสง่าสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสวนและอาคารได้อย่างกลมกลืน มีความสอดคล้องต้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นก่อนการออกแบบจึงควรศึกษารูปร่างลักษณะและตำแหน่งของตัวอาคารให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อน
สภาพภูมิอากาศ
- ทิศทางลม การสำรวจทิศทางลม จะทำให้ทราบถึงทิศทางและความรุนแรงของลมที่พัดผ่านพื้นที่ เพื่อที่จะได้ป้องกันและหาทางแก้ไขมิให้สภาพสวนที่จะทำเกิดความกระทบกระเทือนได้ เช่น ปลูกไม้ใหญ่บังลม ใช้ไม้พุ่มเตี้ยแทนไม้สูง เป็นต้น

- ปริมาณแสงสว่าง พันธุ์ไม้แต่ละชนิดต้องการแสงสว่างไม่เท่าเทียมกัน บางชนิดต้องปลูกอยู่กลางแจ้ง บางชนิดต้องขึ้นในที่ร่มเงา การสำรวจจะทำให้ทราบบริเวณร่มเงา บริเวณกลางแจ้ง ตำแหน่งที่ถูกแสงแดดช่วงเช้า ช่วงบ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดในการเลือกใช้ต้นไม้ให้เหมาะสม

- ปริมาณฝน ปริมาณฝนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการเลือกใช้พันธุ์เช่นกัน ถ้าสภาพพื้นที่นั้นค่อนข้างแห้งแล้ง ก็ต้องเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้ดีในที่แห้งแล้ง หรือถ้าสภาพพื้นที่นั้นมีฝนตกชุกก็ต้องคำนึงถืงเรื่องพันธุ์ไม้การใช้ไม้คลุมดิน ควบคู่ไปกับการระบายน้ำออกจากพื้นที่

- อุณหภูมิ อุณหภูมิ เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งในการเลือกใช้พันธุ์ไม้ ทอ้งที่ที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นก็ต้องเลือกใช้พันธุ์ไม้อย่างหนึ่ง ท้องที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือร้อนก็ต้องใช้พันธุ์ไม้อีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(037)332039,(01)8469556

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การออกแบบและจัดตกแต่งสวน