สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

กาแฟ

ชื่อสามัญ Arabian coffee

ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffee arabica

ตระกูล RUBIACEAE

ถิ่นกำเนิด เอธิโอเปีย

ลักษณะทั่วไป

กาแฟเป็นพืชที่เราสามารถนำเข้ามาปลูกภายในอาคารบ้านเรือนได้เพราะเมื่อเรานำเข้ามาปลูกในห้องแล้วมัน
จะไม่แตกดอก ออกผล แต่จะคงลักษณะคือใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันอยู่ตลอดเวลา กาแฟเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้
รวดเร็วมาก เมื่อนำมาปลูกในกระถางมันจะเจริญเติบโตได้ประมาณ 1-2 เมตร กาแฟชอบห้องที่อบอุ่นและทนอยู่
ในที่ร่มเย็นได้ไม่กี่วัน ถ้าปลูปในห้องหับหรือในอาคารควรปลูกใกล้หน้าต่างหรือที่ๆ แสงแดดส่งถึงหรือจะใช้แสง
จากหลอดไฟฟ้าแทนก็ได้

การดูแลรักษา

แสง                              ชอบแสงสว่าง ควรให้ได้รับแสงประมาณ 4-6 ช.ม. / วัน

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส

ความชื้น                      ต้องการความชื้นสูงมาก ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อย ควรให้น้ำอาทิตย์ละครั้ง

น้ำ                                ควรให้น้ำอาทิตย์ละครั้ง

ดินปลูก                        ดินร่วน 2 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน                                                                       
ปุ๋ย                                ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดอย่างเจือจางทุกๆ 15 วัน

กระถาง                         ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี

การขยายพันธุ์               เพาะเมล็ด

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรครบกวน ส่วนมากจะเป็นเพลี้ยหอย

การป้องกันกำจัด          ใช้ยาไซกอน (cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วโคน