สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ลิ้นมังกรสั้น

ชื่อสามัญ Snake plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria trifasciata “Hohnii”

ตระกูล AGAVACEAE

ถิ่นกำเนิด เขตร้อนของอัฟริกา


ลักษณะทั่วไป

ลิ้นมังกรสั้นนี้ สามารถปลูกให้สูงได้ราว 6 นิ้ว เท่านั้น มีลำต้นแตกออกเป็นกลีบๆ คล้ายกับกลีบของดอกไม้
ลิ้นมังกรสั้นนี้บางต้นมีลายเส้นสีเขียวสลับเทาและมีใบแข็งเป็นมันลื่น มองดูสวยงามมาก เมื่อช่องใบแตก
จนถึงขนาดหนึ่งลิ้นมังกรจะชะงักการเจริญเติบโต และที่โคนต้นก็จะมีกลีบใบอ่อนๆ แทงขึ้นมากจากดินเต็ม
ไปหมด เราสามารถที่จะตัดแยกเอาส่วนที่แตกขึ้นมาใหม่นี้ ไปปลูกใหม่ได้เลย ลิ้นมังกรสั้นนี้ก็เหมือนกับลิ้น
มังกรยาวคือ ไม่ว่าอากาศร้อน อากาศเจ็นแสงมาก หรือแสงน้อยจะทนได้ทุกสภาวะ

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงปานกลาง

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต ประมาณ 18 – 27 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ปานกลาง

น้ำ                                รดน้ำแต่พอประมาณและไม่ควรให้ดินแฉะ

ดินปลูก                         ดินร่วน 3 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหลาย 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         แล้วแต่จะเห็นสมควรหรือดูว่าแน่นเกินไป ก็สมควรจะเปลี่ยนได้

การขยายพันธุ์               ตัดใบเป็นท่อนๆ ชำ แยกหน่อ เพาะเมล็ด

โรคและแมลง                ไม่ค่อยพบโรคและแมลง แต่จะมีด้วงปีกแข็งจะมากัดแทะขอบใบ ทำให้เสียรูปทรง

การป้องกันกำจัด            ด้วงปีกแข็งไม่จำเป็นต้องใช้ยา หรือสารเคมีกำจัด อาจใช้มือจับทำลายเลยก็ได้