สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

แพงแพวแดง (แดงเชียงใหม่)

ชื่อสามัญ Blood leaf

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lresine herbstii

ตระกูล AMARANTHACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล

ลักษณะทั่วไป

แพงแพวแดง เป็นไม้ประดับพุ่มเตี้ยประเภทคลุมดิน ใบมีสีแดงคล้ายหมาก และถ้าได้รับแสงแดดมาก
สีก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆ แพงแพวแดงนี้มีทั้งใบแหลมและใบมน จัดเป็นไม้ประดับที่มีความแข็งแรง ทนทาน
พอสมควร เหมาะที่จะนำไปประดับร่วมกับพันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่มีสีตัดกัน ซึ่งจะช่วยเสริมความงามให้เด่นชัด
ขึ้นอีก ถ้าต้องการ ให้แตกเป็นพุ่มก็ควรหมั่นเด็ดยอดอยู่เสมอ

การดูแลรักษา

แสง                              ต้องการแสงอย่างน้อย 4-6 ช.ม. / วัน

อุณหภูมิ                        ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส

ความชื้น                       ต้องการความชื้นพอสมควร ดังนั้นควรใช้ถาดใส่น้ำตั้งไว้ใกล้ๆ กระถางด้วย

น้ำ                                ระยะที่กำลังเจริญเติบโตต้องการน้ำมากและในฤดูหนาวควรลดการให้น้ำลง

ดินปลูก                         ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน

ปุ๋ย                                ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง

กระถาง                         ถ้าเป็นกระถางเล็กควรเปลี่ยนกระถางปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธุ์               ตัดชำ

โรคและแมลง                ได้แก่เพลี้ย และไรแดง ส่วนโรคอื่นๆ ไม่ค่อยพบ

การป้องกันกำจัด           ใช้ไซกอน (Cygon)อัตรา 20 กรัม / น้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณโคนต้น