สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ทรงบาดาล


ชื่อสามัญ Kalamona

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia surattensis Burm..

ตระกูล LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น ขี้เหล็กหวาน ตรึงบาดาล

ลักษณะทั่วไป

ทรงบาดาลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ทรงพุ่มมีการแตกกิ่งก้านสาขามากและแน่น
ทึบใบเป็นใบรวมออกเป็นแผงบนก้านใบ แผงใบยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ใบเรียบอยู่ บนแผงเป็นคู่มีประมาณ 8-12 ใบ ลักษณะใบขอบขนานใบเป็นรูปมนพื้นใบเกลี้ยงสีเขียวขนาดใบกว้างประมาณ1 เซนติเมตรยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรออก
ดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดของลำต้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเป็นฝัก
แบนๆ ออกเป็นช่อ ฝักเป็นคลื่นซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดภายใน ขนาดฝักกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15
เซนติเมตร

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะทรงบาดาลคือ
ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาลและยังมีบางคนกล่าวว่าทรงบาดาลหรือทรงบันดาลคือความเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจ
อันยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้มีทองมากเพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปีลักษณะดอกขณะบาน
มีสีเหลือง เรืองรองดั่งทองอำไพ

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นทรงบาดาลไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

การดูแลรักษา

แสง                        ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                           ต้องการปริมาณน้ำน้อยถึงปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7วัน/ครั้ง

ดิน                          ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย                         ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 2-4 ครั้งหรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
                                100-300 กรัม / ต้น ใส่ปีละ 2-3 ครั้ง  

การขยายพันธ์         การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด

โรค                          ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อสมควร

ศัตรู                         เพลี้ยต่าง ๆ

อาการ                
ใบเป็นรู เป็นรอยแหว่ง ทำให้ทรงพุ่มแคระแกร็น

การป้องกัน
              รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก

การกำจัด                 ใช้ยาไดอาซินอน อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก