สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

บุนนาค

ชื่อสามัญ Iron Wood

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mesua ferrea Linn.

ตระกูล GUTTIFERHE

ชื่ออื่น นาคบุตร สารภีดอย

ลักษณะทั่วไป

บุนนาคเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผิวลำต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำลำต้นเป็นพูเป็นเหลี่ยมลำต้นมีความสูง
ประมาณ 15-25 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะรูปไข่ เรียวยาวแคบ ขอบใบเรียบ มีสีเขียวท้องใบมีสีเทาคล้านใบมะปราง
ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นกระจุกมีประมาณ 2-3
ดอก ขนาดดอกเท่ากับดอกสารภี มีกลีบดอก 5 กลีบกลีบนอกจะแข็งและหนาดอกมีสีขาวกลิ่นหอมกลางดอกมีเกสรเป็นฝอย
สีเหลือง ลักษณะผลเป็นรูปไข่และแข็งมีขนาดเล็ก

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบุนนาคไว้ประจำบ้านจะทำให้เป็นผู้มีความประเสริฐและมีบุญ เพราะบุนนาคคือ ผู้มี
บุญผู้ประเสริฐและยังเชื่ออีกว่ายังสามารถป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกได้อีกด้วยเพราะใบของบุนนาคสามารถรักษาพิษ
สัตว์ต่าง ๆ ได้ เช่น พิษงู นอกจากนี้แล้ว นาคยังหมายถึง พญานาคซึ่งเป็นพญาสัตว์ชนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาล ที่มีแสนยานุ
 ภาพ ที่จะปกป้องและคุ้มครองพิษภัยได้

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นบุนนาคไว้ทางทิศตะวันตกผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่า
การปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก :
ดินร่วน อัตรา 1 : 3 ผสมดินปลูก โบราณมักปลูกเพื่อประดับบริเวณสวน เพราะบุนนาคเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มค่อนข้างใหญ่

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง จนถึงมาก ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                            ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย                           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2 : 3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 2-4 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15

                                  อัตรา 200-300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 2-3 ครั้ง

การขยายพันธ์          การตอน การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การเพาะเมล็ด

โรคและศัตรู               ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานต่อโรคได้ดี