สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พะยอม

ชื่อสามัญ Shorea white Meranti

ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea talure Roxb.

ตระกูล DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น พะยอมทอง แคน

ลักษณะทั่วไป

พะยอมเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ15-20 เมตรผิวเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาเนื้อไม้มีสีเหลือง
แจ็งลำต้นเปลาตรงแตกแขนงเป็นทรงพุ่มกลมลำต้นแตกเป็นร่องตามยาวและมีสะเก็ดหนาใบเป็นรูปมนรีปลายใบแหลมโคนใบ
สอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบมองเห็นได้ชัดใบมีสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 6-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-18
เซนติเมตรดอกเป็นช่อใหญ่ออกตามส่วนยอดของต้นดอกมีกลีบ3กลีบโคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลมกลีบดอกเรียบ
โค้งเล็กน้อย ยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพะยอมไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีอุปนิสัยที่อ่อนน้อม เพราะ พะยอม คือ การยินยอม ตกลง
ผ่อนผันประณีประนอมนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าจะไม่ขัดสนเพราะบุคคลทั่วไปมีความเห็นใจและยอมให้ในสิ่งที่ดีงามและยังเชื่อ
อีกว่าถ้าปลูกต้นพะยอมทองก็จะทำให้ไม่ขันสนเงินทองนอกจากนี้ลักษณะของดอกยังมีสีเหลืองทองและมีกลิ่นหอมหวลยวนใจอีกด้วย

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นพะยอมไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณ
เชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้าให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองผู้ปลูกควรเป็นสุภาถสตรีเพราะพะยอมเป็น
ชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรี

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก ถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านหรืออาคาร ควรปลูกให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะพยุงเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่

การดูแลรักษา

แสง                           ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                              ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                            ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย                            ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1: 2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-5 ครั้ง

การขยายพันธุ์            การเพาะเมล็ด

โรคและศัตรู               ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี