สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ราชินีหินอ่อน

ชื่อสามัญ Marble Queen

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus aureus.

ตระกูล ARACEAE

ชื่ออื่น พลูด่าง พลูฝรั่ง

ลักษณะทั่วไป

ราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้ที่มีเถาเลื้อยลำต้นมีความยาวประมาณ10-1.5เมตรลำต้นอ่อนอวบน้ำมีสีเขียวและมีรากยึดเกาะออกตามต้น ใบแตกออกตามข้อต้นลักษณะคล้ายใบพลูใบมนป้อมปลายใบแหลมโคนใบบนเว้าเล็กน้อยลักษณะคล้ายรูปหัวใจขนาดใบกว้างประมาณ46เซนติเมตรยาวประมาณ58เซนติเมตรผิวใบเรียบสีเขียวและมีลายประสีขาวหรือเป็นแถบสีขาวนวลคล้ายกับลายหินอ่อน

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดบารมีที่กว้างใหญ่เพราะ ราชินีหินอ่อนเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ต้นราชินีหินอ่อนเป็นพรรณไม้เลื้อยที่แผ่ขยายลำต้นออกไปกว้างไกลและสวยงามแสดงถึงความกว้างใหญ่ของอำนาจและ
บารมีนั่นเองและยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัยเพราะ
ลักษณะใบของราชินีหินอ่อนมีสีสวยงาม อ่อนนุ่มละเอียดละออคล้ายหินอ่อน

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี

1) การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคาร
   1.1 การปลูกในกระถางทรงสูงขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ ; -ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วนผสม         ดินปลูกเมื่อนำต้นราชินีหินอ่อนไปปลูกในกระถางแล้ว ให้ใช้ไม้หลักที่หุ้ม ด้วยกาบมะพร้าวปักไว้ตรงกลางกระถาง
       เพื่อให้ลำต้นเลื้อยและยึดเกาะ
   1.2 การปลูกในกระถางแขวนทรงปากแบนหรือ ทรงสูงนาดเล็กก็ได้ขนาดกระถาง 6-8 นิ้ว อัตราส่วนดินปลูกเช่นเดียวกับข้อ 1.1        วิธีนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างโดยการแขวนห้อยหรือวางไว้บนวัสดุที่สูงเพื่อให้ลำต้นห้อยลงมาข้างล่างได้อย่าง
       สวยงาม ทั้งสองวิธีที่กล่าวมาควรเปลี่ยนกระถางทุก 2-3ปีหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มเพราะการขยายตัวของรากแน่น
       เกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมสภาพไป

2) การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 20 x 20 x 20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน    อัตรา1:1ผสมดินปลูกหลังจากนั้นให้ใช้ไม้หลักปักหรือทำร้านให้เลื้อยเพื่อการยึดเกาะคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้บริเวณโคนต้น
   ไม้ยืนต้นหรือตามกำแพงรั้ว เพื่อให้ลำต้นราชินีหินอ่อนเลื้อยเกาะไปตามธรรมชาติ บางครั้งนิยมปลูกเป็นกลุ่มให้เลื้อยคลุมผิวดิน    เพื่อตกแต่งสวนในพื้นที่ขนาดเล็กก็ได้

การดูแลรักษา

แสง                           ต้องการแสงแดดรำไร หรือในร่ม

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำมาก ควรให้น้ำ 3 – 5 วัน/ครั้ง

ดิน                            ดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 250-500 กรัม/ต้น ใส่เดือนละ 1-2 ครั้ง

การขยายพันธ์          วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ ปักชำ

โรคและศัตรู          ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี