สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สร้อยทอง

ชื่อสามัญ Golden Rod

ชื่อวิทยาศาสตร์ Solidage caradensis.

ตระกูล COMPOSITAE

ชื่ออื่น ทองอุไร

ลักษณะทั่วไป

สร้อยทองเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเตี้ยลำต้นมีความสูงประมาณ 30-100 เซติเมตรการเจริญเติบโตของลำต้นมีการแตก
แขนงรอบ ๆ ต้นกิ่งก้านมีขนาดเรียวเล้กใบออกตามลำต้นใบรียาวมีสีเขียวแก่ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรยาว
ประมาณ 8-12 เซติเมตร ออกดอกเป็นช่อตามโคนใบและส่วนยอด มีดอกย่อยรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆติดอยู่บนก้านดอกมีสี
เหลืองดอกมีกลิ่นหอมเล้กน้อยขนาดดอกบานเต็มที่โตประมาณ1 เซนติเมตรเวลาออกดอกจะแน่นและสวยงามมากมีสีเหลือง
คล้ายทอง

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสร้อยทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีทองเพราะสร้อยทอง หรือทองอุไรเป็นไม้มงคลนาม
นอกจากนี้คนไทยโบราณได้นำดอกสร้อยทองเพื่อไปบูชาพระในงานพิธีมงคลทางศาสนาอีกด้วยเพราะโบราณเชื่อว่าดอก
สร้อยทองเปรียบเสมือนทองที่มีค่าสูงนั่นเองและเวลาถึงช่อดอกบานลักษณะของดอกสร้อยทองจะออกดอกแน่นเต็มต้นดู
สวยงามมาก มีสีเหลืองคล้ายกับสีทองคำ

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสร้อยทองไว้ทางทิศเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า การปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 ผสมดินปลูก ถ้าจะให้สวยงามควรปลูกรวมกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นแปลงเพราะจะทำให้ดอกมีความสวยงาม และเด่นชัดขึ้นมาก

การดูแลรักษา

แสง                         ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                            ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5วัน/ครั้ง

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย                          ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 1-2 เดือน / ครั้ง

การขยายพันธ์         การใช้เมล็ด การแยกกอ

โรค                           โรคใบจุด

ศัตรู                          ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องศัตรู เพราะเป็นไม้ที่ทนต่อการทำลายของศัตรูพอสมควร

อาการ                 
ใบเป็นจุดสีน้ำตาล ต่อมาใบแห้งตาย

การป้องกัน
               รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เชื้อราระบาด

การกำจัด                 ใช้ยาแคปแทน อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก