สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สักทอง

ชื่อสามัญ Teak

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona grandis Linn.

ตระกูล VERBENACEAE

ชื่ออื่น กระเบียด

ลักษณะทั่วไป

สักทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-30 เมตร ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล เปลือกเรียบ
ลำต้นเปลาตรงแตกกิ่งก้านครงส่วนเรือนยอด ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบหนาสากคาย ใต้ใบจะมีขน ใบมีลักษณะกลมใหญ่ขนาด
ใบกว้างประมาณ 15-20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ตามบริเวณปลายกิ่ง ดอกมีกาบหุ้มดอก
เป็นรูปเรียวยาวประมาณ1 เซนติเมตรดอกมีกลีบดอก5 แฉกดอกมีขนาดเล็กสีขาวผลเป็นรูปทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางโตปร
ะมาณ 0.5 เซนติเมตร

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสักทองไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรี เพราะสัก หรือศักดิ์ คือการมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์
ยศฐาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สัก หรือ สักกะ คือ พระอินทร์ผู้มีอานาจที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ดังนั้น สักทองจึงเป็นไม้มงคลนาม

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสักทองไว้ทางทิศเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการ
ปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้
ที่ประกอบคุณงามความดี ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้าน หรืออาคาร ควรปลูกให้มีระยะห่างทที่
เหมาะสม เพราะสักทองเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่ ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน
อัตรา 1 : 3ผสมดินปลูกและใช้ปุ๋ยฟอสเฟต (Phosphate) อัตรา 100 – 300 กรัม/ต้น คลุกกับดินปลูก เพื่อปรับสภาพของดิน
ให้ดีขึ้น และใช้ฟูราดาน (Furadan) อัตรา 50-100 กรัม/หลุม คลุกดินป้องกันศัตรู พวกด้วง (Apoderus notatus) และหนอน
(Maggot)

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 10 วัน/ครั้ง

ดิน                            ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นน้อย

ปุ๋ย                           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2: 5กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
                                  12-3-6 หรือ 16-11-14 อัตรา 100-300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 2-4 ครั้ง

การขยายพันธุ์           การเพาะเมล็ด การใช้เหง้า วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การใช้เหง้า การเพาะเมล็ด

โรค                             ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี

 ศัตรู                     มอดเจาะต้น (Weevil)หนอนกินใบ

อาคาร                   
มอดเจาะต้นทำให้เป็นรู ยอดเหี่ยวแห้ง ส่วนหนอนกินใบ จะมีเส้นใยสีขาวบนใบและกัดแทะใบอ่อน

การป้องกัน            
 ทำลายผีเสื้อที่จะวางไข่ และทำลายตัวอ่อนและทำความสะอาดบริเวณแปลงปลูก

การกำจัด               
ใช้ยาพวกทูรินจิ เอนซีส หรือ โมโนโครฟอส อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก