สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เลี่ยน


ชื่อสามัญ Bead Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Melia azedarach

ตระกูล MELIACEAE

ชื่ออื่น เกรียน เกษมณี

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

เลี่ยนเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร เป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แตกกิ่งก้านออก
ไปรอบ ๆ ลำต้นเป็นจำนวนมาก เปลือกผิวลำต้นมีสีน้ำตาล มีแผลเป็นร่องตามยาว ลำต้นเจริญขึ้นตรง ทรงพุ่มกลมรูปกรวย
โปร่ง ใบออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีใบอยู่ประมาณ 3-5 ใบ ช่อใบยาวประมาณ 12 – 15 เซนติเมตร ลักษณะของใบย่อย ปลายใบ
แหลมเรียวโคนใบสอบของใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อยบนใบเกลี้งสีเขียวส่วนล่างใบมีขนสีเขียวอ่อนเห็นเส้นใบชัดขนาดความ
กว้างของใบประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยายประมาณ 3-6 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ เป็นกระจุกใหญ่ออกตามปลายกิ่งที่ง่าม
ใบ ดอกมีฐานรองดอกเล็กมีกลีบดอก 5-6 กลีบ ดอกมีสีม่วงอ่อนหรือสีฟ้า กลิ่มหอม ผลกลม รีสีเขียวมีขนาดโตประมาณ0.5เซน
ติเมตร เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 4-5 เมล็ด

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเลี่ยนไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความสวยงาม ความสะอาด ความเรียบร้อย เพราะ เลี่ยน
คือ เลี่ยนเตียน เรียบราบ ปลอดโปร่ง สดใส และดอกยังออกเป็นช่อบานพร้อมกันดูสวยงามลานตา นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออืกว่า
ยังช่วยให้เกิดความสามัคคีเพราะเลี่ยน คือ การผสมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และคนโบราณบางคนยังเชื่ออีกว่าเลี่ยน
เป็นของสูงที่มีค่า ดังนั้นบางคนจึงเรียกว่า ต้นเกษมณี

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นเลี่ยนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณ
เชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดิน
ร่วนอัตรา1:2 ผสมดินปลูกถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านหรืออาคารควรปลูกให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะเลี่ยนเป็นไม้ที่มี
ทรงพุ่มใหญ่

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                            ชอบดินร่วน มีความชุ่มชื้น

ปุ๋ย                           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1: 2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-5 ครั้ง

การขยายพันธุ์          การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอน วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การใช้เมล็ด

โรคและศัตรู               ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี