สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

กระเทียมเถา

ชื่อวิทยาศาสร์     Pachyptera hymenaea., A. Gentry
.
ตระกูล                BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ            Garlic Vine.

ลักษณะทั่วไป

ต้น    กระเทียมเถาเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกลาง มีลำต้นเป็นเถาใหญ่ แข็งแรง สามารถเลื้อยไป
           ได้ไกลมากกว่า 10 เมตร เถาอ่อนและส่วนยอดจะเป็นสีเขียว ส่วนเถาแก่จะเป็นสีน้ำตาล ผิวเรียบเกี้ยง

ใบ      มีใบประเภทใบประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ ออกตรงข้ามกันตามข้อต้น เป็นไม้ใบบางแต่แข็งกระด้าง รูป
           ใบรีหรือมน หรือใบรูปไข่ขอบใบเรียบปลายใบและโคนใบแหลมก้านใบสั้นมีมือเกาะอยู่ระหว่างใบ
           ย่อยแต่ละคู่ในขณะที่ใบยังอ่อน ใบจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระเทียม

ดอก    ออกดอกเป็นช่อตามข้อต้น หรือตามโคนกาบใบ ช่อหนึ่งจะมีประมาณ 10-20 ดอก ดอกสีม่วงอ่อน ตรง
           ปากดอกหรือกลางดอกสีค่อนข้างขาวมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเล็กน้อย ลักษณะดอก
           จะเป็นรูปกรวยปากบาน หรือรูปแตร มีกลีบดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานใหม่ ๆ จะเป็นสี
           ขาว แล้วจะกลายเป็นสีชมพูและสีม่วง เมื่อแก่จัด มีเกสรตัวผู้ภายในดอก 4 อัน สั้น 2 อัน และยาวอีก
           2 อัน ในช่วงที่ออกดอก กระเทียมเถาจะทิ้งใบหมด

ฤดูกาลออกดอก

กระเทียมเถาจะออกดอกเพียงปีละ 1 ครั้ง คือจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธุ์
ของทุกปี หรือออกดอกในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว

การปลูก

กระเทียมเถาเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง มีวิธีการปลูกโดยนำกิ่งที่ได้จากการตอน การปักชำ หรือการทาบ
 กิ่ง มาปลูกลงดิน โดยจะไม่นิยมปลูกลงกระถางและเหมาะที่จะปลูกตามซุ้มประตูบ้านริมรั้วบ้าน หรือ
 สวนภายในบ้าน และสวนสาธารณะ เป็นต้น

การดูแลรักษา

แสง       กระเทียมเถาเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจัดมาก เป็นไม้เขตรอ้น หากได้รับแสงแดดเพียงพอ
                ก็จะให้ดอกสวยงามมาก

 น้ำ          กระเทียมเถามีความต้องการน้ำปานกลาง ควรรดน้ำให้ชุ่มทุก ๆ วัน วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น แต่พยา
                ยามอย่าให้น้ำขัง เพราะจะทำให้รากเน่าและตายได้

 ดิน         ควรปลูกกระเทียมเถาในดินร่วนปนทราย หรือในดินที่ร่วนซุยและจะไม่ชอบขึ้นในดินเหนียว

ปุ๋ย         โดยปกติให้ใช้ปุ๋ยหมักก็พอ แต่ถ้าต้องการให้ออกดอกดกกว่าปกติก็ให้พรวนดินบริเวณรอบ ๆ โคนต้น                แล้วใส่ปุ๋ยไม้ดอกมีละครั้ง หลังจากนั้นให้ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนโรย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งถึงเวลาใบร่วง
               จึงหยุดใส่ปุ๋ย แต่การรดน้ำก็ยังให้เป็นไปตามปกติอย่างสม่ำเสมอ และหลังจากนั้นไม่นานกระเทียมเถาก็
               จะออกดอก

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ การตอน หรือการทาบกิ่ง