สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

คอนสวรรค์


ชื่อวิทยาศาสร์ 
    Ipomoea quamoclit. Linn.

ตระกูล                CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ             Indian Pink.   

ลักษณะทั่วไป

ต้น           คอนสวรรค์เป็นไม้เถาล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี เมื่อให้ดอกแล้วก็จะแห้งตายไป ลำต้นหรือเถาจะ
                 เลื้อยพันกันแน่น และจะต้องมีหลักหรือซุ้ม เพื่อให้เถาคอนสวรรค์เลื้อยพันขึ้นได้ ลำต้นหรือเถาจะ
                 มีขนาดเล็กและเรียว ผิวของลำต้นจะเกลี้ยง

ใบ             คอนสวรรค์มีใบเป็นรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ขอบใบเป็นจักแฉกลึกแบบขนตก จะมีแฉกข้างละ
                 ประมาณ 10-19 แฉก แฉกจะอยู่ตรงข้ามกันหรือสลับกัน ส่วนก้านใบจะสั้น โดยมีความยาวประมาณ
                 4 มิลลิเมตร

ดอก          ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 4-6 ดอก มีก้านช่อดอกยาวประมาณ 10-14 เซน
                 ติเมตร และมีก้านดอกสั้น ซึ่งยาวประมาณ 20 มิลลิเมตร มีกลีบรองกลีบดอกเป็นรูปขอบขนานกัน
                 หรือเป็นรูปช้อนแกมขอบขนาน ตรงปลายมน ส่วนกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นทรงแจกัน และมี
                  ความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกจะแยกออกเป็นแฉกแหลมมี 5 แฉก ดอกจะมีสีแดง

ฤดูกาลออกดอก 

คอนสวรรค์เป็นไม้ที่ให้ดอกตลอดปี

การปลุก

การปลูกคอนสวรรค์ หรือสนก้างปลา จะต้องมีแปลงปลูกและต้องทำรั้วหรือหลักยึด หรืออาจจะทำเป็นซุ้มก็ได้
เพื่อให้เถาของคอนสวรรค์สามารถที่จะเกาะยึดเลื้อยพันเพื่อการทรงตัวอยู่ได้ การปลูกให้นำเอาต้นกล้าที่ ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูก โดยขุดหลุมตื้น ๆ แล้ววางต้นกล้าพร้อมดินที่ติดมากับต้นลงหลุม กลบดินแล้ว
รดน้ำให้ชุ่ม ข้อสำคัญควรปลูกในช่วงเย็น เพื่อให้ต้นกล้าได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

การดูแลรักษา

แสง            คอนสวรรค์เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดมากพอสมควร ฉะนั้นจึงควรปลูกในที่แจ้ง เช่น บริเวณรั้ว
                   บ้าน หรือซุ้มประตู เพื่อให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่

น้ำ              ควรให้น้ำปานกลางแต่ไม่ต้องแฉะ และไม่น้อยเกินไป หากให้น้ำน้อยเกินไป ก็จะเกิดการเฉาได้
                   ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

ดิน             คอนสวรรค์เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นง่ายในดินทั่ว ๆ ไป ไม่เลือกดินมากนัก แต่ถ้าเป็นดินร่วนก็จะเจริญ
                  เติบโตได้ดีกว่า

ปุ๋ย              ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตรใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักก็พอแล้ว แต่หากต้องการให้ใบเขียวสด
                   มาก ๆ ก็ให้รดด้วยยูเรีย สัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกันประมาณ 4 สัปดาห์

โรคและแมลง 

คอนสวรรค์เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายมักจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแปลงรบกวน

การขยายพันธุ

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด