สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

คัดเค้า


ชื่อวิทยาศาสร
์            Randia siamensis Craib.

ตระกูล                       RUBIACEAE

ชื่อสามัญ                     –   

ลักษณะทั่วไป

ต้น            คัดเค้าเป็นพันธุ์ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย มีลำต้นเป็นเถาที่มีความแข็งแรงเป็นพันธุ์ไม้จำพวกเดียวกันกับ
                  ตรุษจีน และเฟื่องฟ้า จะขึ้นพาดพันไปตามกิ่งไม้และต้นไม้อื่น หรือรั้วหลักที่อยู่ใกล้ ๆ ตามกิ่งก้าน
                  และลำต้นจะมีหนามที่แหลมคมออกเป็นคู่ ๆ ลำต้นมีสีเขียว

ใบ             ใบมีสีเขียวสดเป็นมัน ใบมีลักษณะยาว คล้ายกับใบมะม่วง มีแกนกลางใบอย่างเห็นได้ชัด ใบค่อน
                  ข้างแข็งและหนา

ดอก           มีดอกขนาดเล็ก สีขาว ดอกจะออกเป็นกระจุกอยู่บนก้านเดียวกัน หนึ่งดอกจะมี 5 กลีบ มีเสรสีเหลือง
                  อ่อนติดอยู่ระหว่างกลีบดอก และเมื่อดอกร่วงก็จะติดผลสีดำ ลักษณะดอกจะคล้ายกับดอกส้ม หรือดอก
                   มะนาว และจะมีกลิ่นหอม

ฤดูกาลออกดอก

คัดเค้าเป็นไม้ที่ให้ดอกตลอดปี และจะให้ดอกดกมากในช่วงฤดูฝน

การปลุก

คัดเค้ามีวิธีการปลูก โดยการนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงดิน โดยให้ขุดหลุมกว้างลึกประมาณ
1×1 ฟุต แล้ววางต้นกล้าพร้อมกับดินที่ติดมากับต้นกล้าทั้งหมดลงหลุมปลูก แล้วกลบดินปากหลุมให้แน่น รดน้ำ
พอชุ่มประมาณ 1 สัปดาห์ ต้นกล้าก็จะอยู่ตัว

การดูแลรักษา

แสง             คัดเค้ามีความต้องการแสงในการสังเคราะห์อาหารมากพอสมควร ฉะนั้น จึงควรปลูกคัดเค้า
                    ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องได้อย่างทั่วถึง

น้ำ               ควรให้น้ำปานกลาง วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น การรดน้ำแต่ละครั้งควรรดให้ชุ่ม แต่ต้องไม่
                    แฉะเพราะจะทำให้รากเน่าได้

ดิน               ดินที่จะคัดเค้า ควรเป็นดินร่วน ที่มีการระบายน้ำได้ดี มีส่วนผสมของปุ๋ยธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ย              ให้ใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ผสมดินปลูก ใส่บริเวณโคนต้นหากใบมีอาการซีดเหลือง ก็ให้รด
                    ด้วยยูเรีย สัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ก็พอ

โรคและแมลง

มักจะไม่พบโรคและแมลงรบกวน

การขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด