สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ชะลูดช้าง


ชื่อวิทยาศาสร์
         Stephanotis floribunda jasmine.

ตระกูล                   ASCLEPIADACEAE

ชื่อสามัญ                Creeping Tuberose, Madagascar
                                Jasmine, Wax Flower.  

ลักษณะทั่วไป

ต้น            ชะลูดช้างเป็นไม้เถาเลื้อย เถามีขนาดเล็กสีขาว กลม และทุกส่วนของชะลูดช้างจะมียางสีขาว

ใบ             เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อของลำต้นหรือเถาใบเป็นรูปรี หรือรูปไข่
                  ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบกว้างและหนาเป็นมันคล้ายแผ่นหนัง โคนใบมนหรือเว้าเล็ก
                  น้อย ขอบใบเรีบยกขึ้นทางด้านบนทำให้ใบมีลักษณะเป็นราง ใบกว้างประมาณ 3 เซนติ
                  เมตร และยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

ดอก           ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกมีลักษณะเป็นหลอด ปลายดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ กลีบ
                  ดอกมีสีขาวสะอาดเช่นเดียวกับดอกมะละ และมีกลิ่นหอมจัด กลีบดอกหนา เนื้อดอกละเอียด
                  ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ติดอยู่ 5 อัน ตรงบริเวณโคนหลอดดอก มีอับเรณูเป็นแผ่นเหนียว

ฤดูกาลออกดอก

ชะลูดช้างจะออกดอกตลอดปี และจะให้ดอกดกมาก ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

การปลุก

มักมีการปลูกชะลูดช้างเป็นไม้ประดับใส่กระถาง โดยการตัดแต่งทรงพุ่มให้เป็นไปตามโครงร่างที่ต้อง
การหรืออาจปลูกลงในดินที่มีส่วนผสมของใบไม้ผุและดินที่มีการระบายน้ำได้ดี ก็จะทำให้ชะลูดช้าง
เจริญงอกงามได้ดี

การดูแลรักษา

แสง        ชะลูดช้างเป็นไม้ที่ต้องการแสงสว่างมาก แต่มิใช่ต้องการแสงแดดโดยตรง

น้ำ           ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสม แต่ถ้าเป็นในหน้าหนาวควรรดน้ำให้น้อยลง และให้ย้ายกระถาง
               ไปวางไว้ในห้องที่อบอุ่น พร้อมทั้งให้ริดใบทิ้งเสียบ้าง

ดิน          ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีส่วนผสมของใบไม้ผุมาก ๆ เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย           ให้ใส่ปุ๋ยแต่น้อย ๆ โดยให้ใส่ปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง ในบริเวณโคนต้น

โรคและแมลง 

ชะลูกช้างเป็นไม้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรงและแมลง รบกวน

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการปักชำ แต่โดยส่วนใหญ่ แล้วจะนิยมการปักชำมากกว่า โดย
การตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ 1 ฟุต และนำมาปักในกะบะทรายที่มีความชื้น หลังจากนั้นประมาณ
6 สัปดาห์ ชะลูดช้างก็จะแตกรากใหม่ออกมา จึงนำไปปลูกได้