สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ถ้วยทอง


ชื่อวิทยาศาสร์ 
    Solandra grandiflona Swartz..

ตระกูล                 SOLANACEAE

ชื่อสามัญ               –

ลักษณะทั่วไป

ต้น            เป็นไม้เถาที่มีขนาดใหญ่ เถาหรือลำต้น มีสีเขียวเข้ม และเมื่อเถาแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาล เถา
                  เกลี้ยง ไม่มีขน

ใบ              เป็นไม้ใบเดี่ยว จะแตกใบบริเวณปลายกิ่ง ใบถี่ ใบเป็นรูปรีหรือรูปแกมขอบขนาน ปลายใบ
                  แหลมโคนใบสอบเว้าหาก้านใบ ใบมีสีเขียวเข้ม ก้านใบกลมสีเขียว ค่อนข้างยาวและแข็ง

ดอก           เป็นไม้ดอกเดี่ยว ออกดอกตามซอกใบและบริเวณปลายกิ่งลักาณะของดอกเป็นรูปทรงกรวย
                  ที่มีขนาดใหญ่ บริเวณปากกรวยจะคอดและปลายดอกจะแยกออกเป็น 5 กลีบ หรือ 5 แฉก
                  ดอกสีเหลืองและภายในดอกจะเป็นแถบสีม่วงแดงเป็นเส้น ๆ ตามยาว ประมาณ 10 เส้น มี
                  กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดที่โคนดอก ดอกด้วยทองจะมีกลิ่นหอมจัดในตอนเย็น

ฤดูกาลออกดอก

จะออกดอกในช่วงเดีอนตุลาคม – มกราคม

การปลูก

ควรปลูกถ้วยทองบริเวณริมรั้ว เพื่อให้เถาถ้วยทองสามารถใช้รั้วเป็นหลักยึดเกาะ เพื่อการทรงตัว
ของลำต้น หรืออาจจะปลูกทำเป็นซุ้มประตูโดยใช้โครงเหล็กดัดหรือโครงไม้ก็ได้ การปลูกส่วนใหญ่
มักจะนิยมนำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกมากกว่าการเพาะเมล็ด ให้ปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูกให้
มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 หรือ 1 x 1.5 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ประมาณ
1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งชำลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง           เป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ              ชอบน้ำปานกลาง หากเป็นระยะการปลูกให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น แต่เมื่อต้นโตแล้วให้
                  รดน้ำวันละ 1 ครั้ง เฉพาะช่วงเช้าและควรรดในปริมาณที่พอเหมาะ คือจะต้องรดให้ดินชุ่ม แต่ต้อง
                  ไม่ถึงกับมีน้ำขังจนแฉะ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำให้ระบบรากเสียได้

ดิน             เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนป นทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย             เป็นไม้ที่ไม่ต้องการปุ๋ยมากนัก คือเพียงแต่ให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกปีละ 2-3 ครั้ง ในบิเวณโคนต้น
                  ก็เพียงพอแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้าช่วย แต่หากต้องการใช้ใบดกก็ให้รดด้วย
                  ยูเรียสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน ใบก็จะเขียวชะอุ่มแล้วให้หยุดรดน้ำยูเรียได้

โรคและแมลง

เป็นไม้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงมากนัก

การขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยการเมล็ด และการปักชำกิ่ง