สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พวงทองเครือ


ชื่อวิทยาศาสร์ 
   Tristellateia australasiae., A. Rich

ตระกูล                MALPHIGHIACEAE

ชื่อสามัญ            Siam Vine

ลักษณะทั่วไป

ต้น         พวงทองเครือเป็นพันธุ์ไม้เลื้อย มีต้นหรือเถาขนาดเล็ก สามารถที่จะเลื้อยเกาะพันธุ์สิ่งอื่น ๆ หรือต้น
                  ไม้อื่นได้ไกลประมาณ 15 ฟุต ลักษณะของเถาจะเป็นสีน้ำตาล

ใบ          ลักษณะของใบพวงทองเครือจะเรียบเกลี้ยง หนาและแข็ง รูปใบมน เกือบเป็นรูปขอบขนาน ปลาย
                 ใบมน ใบจะออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน และขะขนานไปตามลำต้น ใบมีขนาดความกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร

ดอก       พวงทองเครือจะออกดอกเป็นช่อ ห้อยลง ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ดัว
                 ดอกจะมีขนาดเล็ก มีสีเหลือง ดอกหนึ่ง ๆ จะมี 5 กลีบ มีกลิ่นหอมเล็กน้อย

ฤดูกาลออกดอก 

ออกดอกตลอดปี

การปลูก

พวงทองเครือมีวิธีการปลูก โดยการนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งที่ได้จากการตอนมาปลูก

การดูแลรักษา

แสง   พวงทองเครือเป็นไม้ที่ปลูกได้ทั้งกลางแจ้ง และในที่ร่มกำไร เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรืองแสง

น้ำ    
 ชอบน้ำปานกลาง ไม่ถึงกับแฉะ แต่ถ้าให้มีความชื้นอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้พวงทองเครือออกดอกได้ตลอดปี

ดิน     พวงทองเครือมักจะขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุย มีความชื้น และระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย    
ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกปีละ 2-3 ครั้ง โดยการพรวนดินโคนต้นให้ร่วน แล้วผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกกับดิน
           บริเวณโคนต้น

โรคและแมลง

ไม่พบโรคและแมลงที่ทำความเสียหายมากนัก

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง