สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พวงประดิษฐ์

ชื่อวิทยาศาสร์    Congea tomentosa Roxb.

ตระกูล               VERBENACEAE

ชื่อสามัญ            ฺShower – of – Orchids, Congea,
                           Laven der Wreath.

ลักษณะทั่วไป

ต้น       พวงประดิษฐ์เป็นไม้เลื้อยมีเถาใหญ่ เถาอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม กิ่งก้านของพวงประดิษฐ์ จะค่อนข้างเหนียว
                 และตแกกิ่งมาก มักจะเลื่อยพันต้นไม้อื่น ขึ้นไปคลุมยอดไม้จนเกือบมิด จะมีขนละเอียดขึ้นปกคลุมอยู่
                 ตามยอดและกิ่งก้านของพวงประดิษฐ์ และเถาของพวงประดิษฐ์ จะสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึงประมาณ
                 กว่า 30 ฟุต

ใบ         พวงประดิษฐ์เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตามข้อกิ่ง ใบแต่ละคู่จะออกสลับทางกัน ลักษณะใบจะเป็น
                 รูปไข่แกมรี ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นโคนใบมน ผิวใบสากระคายมือ เมื่อจับดูใบจะมีความยาวไม่เกิน
                 6 นิ้ว และกว้างประมาณ 2-5 นิ้ว

ดอก       พวงประดิษฐ์จะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกประกอบด้วยช่อยย่อยเป็นกระจุกมี 4-7 ดอก ช่อ
                 หนึ่ง ๆ จะมีความยาวโดยประมาณ 10-18 นิ้ว ดอกสีชมพูอมม่วง สีม่วงอ่อนหรือสีขาวเงินยวง มีใบประ
                 ดับรองรับฐานดอก 3 ใบ ลักษณะเป็นรูปไข่ กลีบขอบขนาน ดอกจะเป็นกลีบแข็ง 3 กลีบ ซึ่งแต่ละกลีบ
                 จะยาวประมาณ 2 เซนติเมตร พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่มี ดอกบานทน และออกดอกดกมาก เวลาดอกพวง
                 ประดิษฐ์บานจะสะพรั่งไปทั้งต้น จนมองไม่เห็นใบแลดูสวยงามมาก

ฤดูกาลออกดอก   

พวงประดิษฐ์จะออกดอก ในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายนของทุกปี

การปลูก

โดยธรรมชาติแล้ว มักจะพบต้นพวงประดิษฐ์ขึ้นอยู่ตามป่า และแม้แต่ใบป่าที่อยู่อย่างเช่น ดอยอินทนนท์
ก็ยังมีผู้ที่พบต้นพวงประดิษฐ์ขึ้นอยู่ และชอบขึ้นในที่โล่งแจ้ง หรือที่กลางแจ้ง ตามที่โคกหรือที่ดอน ฉะนั้น
การปลูกพวงประดิษฐ์จะต้องเลือกที่ปลูกที่น้ำท่วมไม่ถึง โดยการนำเอากิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกลงดิน

การดูแลรักษา

แสง       เนื่องจากพวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ชอบขึ้นในที่โล่งแจ้ง หรือที่กลางแจ้งก็แสดงว่า พวงประดิษฐ์เป็นไม้
                ที่มีความต้องการแสงแดดมากพอสมควร

น้ำ         พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากนัก เพราะพวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งของดิน
                ฟ้าอากาศได้ดี

ดิน         
พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ปลูกง่าย เจริฐเติบโตเร็ว ไม่เลือกดินปลูกมากนัก เพียงแต่ให้ปลูกในที่สูงก็ใช้
                ได้แล้ว หรืออจจะปลูกลงดินร่วนปนทราย หรือดินที่ร่วนซุยก็ได้เหมือนกัน
ปุ๋ย         พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่มีความต้องการปุ๋ยไม่มากนัก หรืออาจจะใช้ปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง ก็ได้

โรคและแมลง

พวงประดิษฐ์เป็นไม้ที่ทนต่อโรคและแมลงได้ดี จึงมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงเท่าไร ไม่มีโรค
และแมลงรบกวนจนถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการปักชำกิ่ง