สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พวงโกเมน

อวิทยาศาสร์     Mucuna bennettii F. Muell.

ตระกูล                LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ             Newguinea Creeper, Red Jade Vine.

ลักษณะทั่วไป

ต้น        พวกโกเมนเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก เนื้อไม้แข็ง เป็นไม้ที่มีการเจริญเติโตได้เร็วและมีการอายุยืน
                  เถาอาจจะเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 20-25 เมตร 

 ใบ         เป็นไม้ใบประกอบออกสลับกัน มีใบย่อย 3 ใบ ใบเป็นรูปไข่ หรือรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบ
                 มนเว้าเข้าหาก้านใบ ใบมีสีเขียวเข้มและจะแตกออกเป็นพุ่มแน่น

 ดอก      ออกดอกเป็นช่อตามลำต้น หรือซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็นพวงห้อยลง ลักษณะ
                 ของดอกจะคล้ายกับดอกแคหรือดอกถั่ว ดอกมีสีแสดหรือสีแดงเพลิง คล้ายกับดอกทองกวาว ดอก
                  มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ส่วนปลายจะแยกออกเป็น 5 แฉก และมีกลีบดอก
                 อีก 5 กลีบ ซึ่งมีขนาดที่ไม่เท่ากัน และจะไม่คลี่บานด้วย กลีบดอกที่อยู่นอกสุดจะมีขนาดใหญ่กว่า
                 กลีบอื่น ๆ ภายในดอกมีเกสรตัวผู้อยู่ 10 กัน

ฤดูกาลออกดอก 

พวงโกเมนจะออกดอกในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จะให้ดอกดกมาก

การปลูก

เหมาะที่จะปลูกพวงโกเมนให้เลื้อยขึ้นร้าน หรือเลื้อยต้นไม้ หรือซุ้มประตู โดยการนำเอากิ่งที่ได้จากการ
ปักชำมาปลูกลงดิน โดยขุดหลุมปลูกให้มีขนาดความกว้างลึงประมาณ 1 x 1 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
หมัก หรือใบไม้ผุประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่งปลูกลงกลางหลุมกลบดินพอแน่น
แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง      พวงโกเมนเป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมาก ถ้าปลูกในร่มจะทำให้มีใบมากกว่าดอก

  น้ำ       
ชอบน้ำปานกลาง พยายามอย่ารดน้ำจนดินแฉะ หรือมีน้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้รากเน่าได้ง่าย
                 และเป็นไม้ที่ชอบความชื้นสูง

  ดิน       ชอบขึ้นในดินร่วนกลางแจ้ง ที่มีอาหารเพียงพอ หรือดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติ

  ปุ๋ย       ให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ใส่บริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

โรคและแมลง

ยังไม่พบว่ามีโรคและศัตรูอะไรข้างที่ทำความเสียหายเพียงแต่พบว่ามีแมลงกัดกินใบและยอดตามธรรมดา
เหมือนกับที่เกิดกับไม้ชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไป

การขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยการปักชำ การตอนกิ่ง