สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

พุทธชาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum auriculatum.

ตระกูล OLEACEAE

ชื่อสามัญ Jasmine Vine.

ลักษณะทั่วไป

ต้น     พุทธชาดเป็นไม้กึ่งเลื้อย กึ่งต้น หรือเป็นไม้รอเลื้อย เป็นไม้ที่มีเถาแข็งมีอายุหลายปี กิ่งก้านที่ออก
            ใหม่ ๆ จะมีสีเขียวสด กิ่งแก่จัดจึงจะเป็นสีน้ำตาล เถากลมเกลี้ยง กิ่งเปราะหักง่าย

ใบ      เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบตรงข้ามกันตามข้อต้น ใบมนรูปไข่ มีสีเขียวเป็นมัน ปลายใบมนหรือทู่หรือบาง
            ใบอาจอาจมีติ่งแหลมเล็กน้อย

ดอก     ออกดอกเป็นช่อที่ส่วนยอดของกิ่ง และตามข้อต้น ออกดอกแน่นดอกสีขาวมี 6-8 กลีบ ดอกมีขนาดเล็ก
            คล้ายดอกมะลิ โคนกลีบดอกจะหลอมติดกันเป็นหลอด มีกลีบเลี้ยงสีเขียวรองรับอยู่ ดอกมีกลิ่นหอมแรง
            มากและยังสามารถส่งกลิ่นหอมอบอวลไปได้ไกลอีกด้วย

ฤดูกาลออกดอก 

พุทธชาดเป็นไม้ที่ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี

การปลูก

พุทธชาดมีวิธีการปลูกโดยการนำกิ่งที่ได้จากการปักชำ มาปลูกลงดินโดยขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างลึก
ประมาณ 1 x 1 ฟุต แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก เช่น ขี้ไก่ หรือขี้ค้างคาว ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดิน
เล็กน้อยแล้ววางกิ่งปักชำลงกลางหลุม กลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม เหมาะที่จะปลูกให้เลื่อยบนเรือนร้าน
หรือซุ้มประตู

การดูแลรักษา

แสง       พุทธชาดเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ต้องการแสงแดดมากพอสมควร จึงควรเลือกบริเวณที่ปลูก ที่สามารถ
                ได้รับแสงอย่างเต็มที่

น้ำ          ต้องการน้ำปานกลางในระยะแรกปลูกต้องรดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้นโตแล้ว
                 ให้รดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้าก็พอ

ดิน         ชอบขึ้นในดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี หรืออาจจะใช้ดินร่วนที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบ ก็ได้

ปุ๋ย         
เมื่อต้นโตแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอก บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อบำรุงไม่ให้ต้นโทรม

โรคและแมลง  

ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงมากนัก เพียงแต่ให้คอยตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง กิ่งที่หักหรือเสียก็ให้เอาออก
พร้อมกับให้เก็บกวาด ใบที่ทำลาย โดยการเผาไฟ

การขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการตอน