สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

มอร์นิ่งกลอรี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ip omoea Rorsfalliae. (L.) Roth.

ตระกูล               CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ            Deep rose. morning glory.

ลักษณะทั่วไป

ต้น         เป็นไม้เถาเลื้อยฤดูเดียว เถามีขนาดเล็ก ตามเถามีขนขึ้นปกคลุมจนทั่ว โดยเฉพาะ
                 บริเวณปลายยอด

ใบ         เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบทั้ง 2 ข้าง
                 หรือใบเป็นรูปหัวใจ

ดอก       ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรืออาจจะออกเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 5 ดอก รูปทรง
                 ของดอกจะคล้ายกับแตร หรือคล้ายดอกผักบุ้ง มีขนาดเล็กและมีความยาวประมาณ 3
                 นิ้ว ดอกมีสีต่าง ๆ กัน เช่น สีม่วงอมน้ำเงิน หรือ สีม่วงปนขาว สีขาว สีแดง สีฟ้า สีชมพู

ฤดูกาลออกดอก 

ออกดอกตลอดปี

การปลุก

มอร์นิ่งกลอรี่เหมาะที่ปลูกริมรั้ว หรือปลูกเป็นซุ้มประตู เพื่อให้เถาได้เลื้อยพาดไปตามริมรั้ว หรือตามซุ้ม
ประตูได้ การปลูกให้นำกิ่งที่ได้จากการปักชำหรือต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด มาปลูกลงดิน โดยขุดหลุม
ปลูกให้มีความกว้างลึกประมาณ 1×1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบ
ดินเล็กน้อย แล้ววางต้นกล้าลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

สง       มอร์นิ่งกลอรี่เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงมากพอสมควร

น้ำ        ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในระยะแรกปลูก แต่เมื่อต้นโตและแข็งแรงดีแล้ว ให้รดน้ำวัน
                ละ 1 ครั้ง เฉพาะในช่วงเช้าก็พอ

ดิน       เจริญงอกงามได้ดีในดินที่ร่วนซุย หรือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย        
ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2-3 ครั้ง โดยการพรวนดินรอบ ๆ โคนต้น
                ก่อน หากต้นไม้มีอาการใบร่วงหรือใบซีดเหลือง ให้รดด้วยยูเรีย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติด
                ต่อกันประมาณ 2 เดือน

โรคและแมลง 

ไม่พบโรคและแมลงที่ทำลายถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง