สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

มะลิวัลย์

ชื่อวิทยาศาสตร์      Jasminum adenophyllum., Wall

ตระกูล                   OLEACEAE

ชื่อสามัญ                Scented star jasmine, Climbing jasmine.

ลักษณะทั่วไป

ต้น        มะลิวัลย์เป็นไม้เถาเลื้อย เนื้อแข็ง ลำต้นหรือเถามีขนาดเล็ก กลม ผิวเกลี้ยง เถาส่วนที่อ่อน
                เป็นสีเขียว ส่วนเถาที่แก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน และสามารถเลื้อยพันต้นไม้อื่นไปได้ไกล

ใบ         ใบมะลิวัลย์จะแตกออกเป็นคู่เรียงกันไปตามข้อต้น ใบยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ใบเป็นสี
                 เขียวอมเหลือง ลักษณะใบบางแต่แข็ง ใบเป็นรูปมนรีปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ไม่มีจัก

ดอก      ออกดอกเป็นช่อตามข้อต้น ดอกมีสีขาว ก้านดอกสีน้ำตาลอ่อน มีความยาวประมาณ 3 เซนติ
                เมตร ลักษณะของดอกจะคล้ายกับดอกมะลิลาดอกช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอก 2-6 ดอก กลีบดอกเรียว
                ยาวมี 7 กลีบ มะลิวัลย์เป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกดก เวลาออกดอกจะดูขาวไปทั้งต้น ดอกมีกลิ่น
                หอมแรง และจะส่งกลิ่นหอมไปได้ในระยะไกล ๆ

ฤดูกาลออกดอก

มะลิวัลย์จะออกดอกเป็นระยะตลอดปี

การปลุก

อาจจะปลูกในกระถางแล้วตัดเป็นทรงพุ่มก็ได้ หรือปลูกลงดินริมรั้ว หรือกำแพง แล้วปล่อยให้เถาเลื้อย
พาดไปตามขอบกำแพง เมื่อยามออกดอกก็จะดูสวยดี การปลูกก็ให้นำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูก

การดูแลรักษา

แสง       มะละวัลย์เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด ในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโต รวมทั้ง
                 เกี่ยวการออกดอกของมะลิวัลย์ด้วย

น้ำ         มีความต้องการน้ำปานกลาง ค่อนข้างมากแต่ไม่ถึงกับแฉะ ไม่ควรให้ขาดน้ำ ควรรดน้ำอย่าง
                 สม่ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

ดิน        มะลิวัลย์เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นง่าย และเจริญเติโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ถ้าเป็นดินร่วน
                ซุยที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมักก็จะยิ่งดี

ปุ๋ย        
หากต้องการให้ออกดอกดก ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

โรคและแมลง 

เรื่องโรคมักจะไม่มีปัญหามากนัก สำหรับแมลงก็อาจจะมีบ้าง เช่น หนอนเจาะดอก และหนอนมวนใบส้ม
แต่ก็ไม่ได้ทำความเสียหายกับมะลิวัลย์มากนัก

การป้องกันกำจัด

ควรแต่งกิ่งมะลิวัลย์ให้ดูโปร่ง ให้ทรงพุ่มได้รับแสงอย่างทั่วถึง หรือถ้ามีหนอนมากก็ให้ใช้ฟอสเฟต
เช่น โมโนโครโตฟอส (อโซ ดริน 56 % ดับเบิลยู เอส ซี) อัตรา 20-30 ซี. ซี. ฉีดพ่นในตอนบ่าย

การขยายพันธุ์

มะลิวัลย์มีวิธีการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง และการทาบกิ่ง