สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

สร้อยสุมาลี

ชื่อวิทยาศาสร์   Osmanthus fragrans.

ตระกูล              OLEACEAE

ชื่อสามัญ          Osmanthus.

ลักษณะทั่วไป

 ต้น        สร้อยสุมาลีเป็ฯไม้ในวงค์ของมะลิ เป็นไม้เลื้อยยืนต้นหรือไม้รอเลื้อย มีลำต้นหรือเถาแข็งแรง
                 ลักษณะคล้ายคลึงกับต้นมะลิลามาก ต้นหรือเถาสร้อยสุมาลีมีความสูงประมาณ 8 ฟุต เถาสีน้ำตาล
                 เป็นพันธุ์ที่หาพันธุ์ได้ยากในเมืองไทย จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง

ใบ          สร้อยสุมาลีเป็นไม้ใบเดี่ยว ใบจะออกเป็นคู่เรียงขนานกันไปตามลำต้นหรือเถา ลักษณะของใบ
                 จะเรียบเกลี้ยง ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลมโคนใบก็แหลมเข้าหาก้านใบ ขอบใบเรียบ ก้าน
                 ใบสั้น ในมีขนาดความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร

ดอก       ออกดอกตามข้อต้นหรือตามซอกใบ ไปจนเกือบตลอดลำต้นหรือกิ่งดอกมีขนาดเล็ก มีสีขาว แต่
                 จะมีกลิ่นหอมจัดมาก และเมื่อดอกสร้อยสุมาลีบานเต็มที่พร้อมกันทั้งต้น ก็จะดูเป็นละอองฝอยสี
                 ขาว พรั่วพราวทั่วต้น พร้อมกับส่งกลิ่นหอมน่าหลงไหลมาก ดอกออกเป็นช่อ ๆ หนึ่ง ๆ จะมีความ
                 ยาวประมาณ 5 นิ้ว

ฤดูกาลออกดอก 

สร้อยสุมาลีเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปี

การปลูก

ให้นำกิ่งสร้อยสุมาลีที่ได้จากการตอน มาปลูกลงกระถางหรือจะปลูกลงดินเลยก็ได้ ควรปลูกบริเวณ
ริมรั้ว หรืออาจปลูกเป็นซุ้มประตูก็ได้ ดดยขุดหลุมปลูกกว้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต รองก้นหลุมด้วย
ปุ๋ยหมัก 1/4 ของหลุม แล้ววางกิ่งตอนลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา.

แสง        สร้อยสุมาลีเป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ          ต้องการน้ำปานกลาง แต่ต้องระวังอย่าให้น้ำท่วมขัง เพระาจะทำให้ระบบรากเน่าได้ และในทาง
                 กลับกันต้องอย่าให้ขาดน้ำจนดินบริเวณโคนต้นแห้งเป็นอันขาด เพราะถ้าขาดน้ำก็จะเฉาตาย
                 เช่นกัน จึงควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น

ดิน          
ชอบขึ้นในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย          ให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2-3 ครั้ง

โรคและแมลง 

ไม่มีโรคและแมลงรบกวนถึงขั้นเสียหายมากนัก

การขยายพันธุ์    

สร้อยสุมาลีมีวิธีขยายพันธุ์โดยการตอน การปักชำ และการทาบกิ่ง แต่สำหรับเมืองไทยแล้วนิยม
ขยายพันธุ์โดยการตอนมากกว่า