สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

หมวกจีน

ชื่อวิทยาศาสร์   Holmskioldia Sanguinea. Retz.

ตระกูล              VERBENACEAE

ชื่อสามัญ
          Chinese Hat Plant, Cup and Saucer
                         Plant. Parasol Flower.  

ลักษณะทั่วไป

ต้น         หมวกจีนเป็นไม้กึ่งต้นกึ่งเลื้อย หรือไม้รอเลื้อยแบบเดียวกับต้นเฟื่องฟ้า ลำต้นและกิ่งก้าน
                 เป็นลำสี่เหลี่ยม มีความสูงประมาณ 30 ฟุต

ใบ         
หมวกจีนเป็นไม้เดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นทรงรีรูปใบพลู
                 โคนใบมน ปลายใบเป็นติ่งแหลมยาว ริมใบเป็นจักเล็กน้อย ใบจะมีความยาวประมาณ 4
                 นิ้ว มีก้านใบสั้นประมาณ 2 เซนติเมตร

ดอก     
  เมื่อยามหมวกจีนออกดอกจะมีสีสันราวกันต้นไม้แฟนซี ดอกจะสะพรั่งไปทั้งต้น ดอกจะมีสี
                 เหลือง สีส้ม สีแดง ไล่จากสีอ่อนไปหาสีแก่ลักษณะของดอกที่มองเห็นโดยรวม จะเห็นเป็น  
                 แผ่นกลมทรงหมวกจีน ซึ่งเป็นใบประดับของหมวกจีนนั่นเอง และหากจับดูก็จะรู้สึกคล้าย
                 กับ ว่าเป็นวัสดุที่ทำด้วยหนังหรือแผ่นยางอ่อน ๆ อะไรทำนองนั้น และยังสามารถทนแดด
                 ทนลม และทนต่อการกระทบกระทั่งได้เป็นอย่างดี หมวกจีนจะออกดอกเป็นช่อตามข้อต้น
                 โคนก้านใบและปลายกิ่ง
                 ส่วนดอกแท้ของดอกจีนนั้น จะอยู่ส่วนกลางของใบประดับ มีลักษณะรูปร่างคล้ายแตรฮอร์น
                 ยื่นออกมาจากข้างใน และมีเกสรสีเหลืองยาวพ้นปากแตรออกมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมีขนาดความ
                 ยาวโดยประมาณ 1 เซนติเมตรเศษ เมื่อแก่ดอกก็หลุดออกจากใบประดับ พร้อมกับเกิดตุ่ม
                 เป็นเมล็ดกลม ๆ ดิตอยู่กลางหมวกจีนแทนดอก

ฤดูกาลออกดอก

หมวกจีนเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ของทุกปี

การปลุก

หมวกจีนเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง ควรปลูกบริเวณที่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ เพราะหากปลูกในที่
ร่ม ดอกหมวกจีนจะมีสีสันที่ไม่สวย สีไม่สด การปลูกก็ให้นำต้นกล้าที่ได้จากการปักชำกิ่ง การตอนหรือ
การเพาะเมล็ดมาปลูกแต่โดยทั่วไปแล้วจะนิยมกิ่งปลูกที่ได้จากการปักชำมากกว่า เพราะจะไม่ทำให้
เสียเลา เนื่อจากกิ่งที่ได้จากการปักชำจะงอกรากเร็วกว่าการเพาะเมล็ดนั่นเอง การปลูกให้ปลูกลงดิน
โดยให้ขุดหลุมปลูก ที่มีความกว้างลึกประมา 1 x 1 1.5 ฟุต แล้วผสมดินปลูกกับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกใส่
ก้นหลุมประมาณ 1/4 ่ของหลุม แล้วนำต้นกล้าหรือกิ่งปักชำวางลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรด
น้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง       หมวกจีนเป็นไม้กลางแจ้งที่มีความต้องแสงในการสังเคราะห์และการเจริญเติบโตมากเพราะแสงจะมี
                ผลต่อการออกดอก และสีสันของดอกด้วย

น้ำ         ต้องการน้ำปานกลาง ในระยะแรกปลูกควรรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น แต่เมื่อต้นโต
                 แล้วให้รดน้ำเพียงวันละครั้ง เฉพาะในช่วงเช้าก็พอ

ดิน         
หมวกจีนเป็นไม้ที่เจริญงอกงามได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ไม่เลือกดินปลูก

ปุ๋ย        ให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้ง โดยพรวนดินโคนต้นให้ร่วน และใส่ปุ๋ยหมัก
                 รอบ ๆ โคนต้น พร้อมกับรดน้ำตามจนดินชุ่ม และถ้าต้องการให้ต้นไม้งามกว่านี้ หรือต้องการให้ได้ดอก
                 หมวกจีนที่ดกกว่านี้ ก็ให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เดือนละครั้งทุก ๆ เดือน จนถึงช่วงเดือนก่อนออกดอกให้งด
                 การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ไปจนกว่าหมดฤดูกาลออกดอก

โรคและแมลง 

หมวกจีนเป็นไม้ที่ทนต่อโรคและแมลงรบกวน จึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง และการเพาะเมล็ด