สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

อรพิม

ชื่อวิทยาศาสร์   Bauhinia winitii Craib.

ตระกูล              LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ                     –

ลักษณะทั่วไป

ต้น      อรพิมเป็นไม้เถาเลื้อย ที่มีลำต้นหรือเถาแข็ง มีอายุหลายปี เป็นไม้ที่มีมือเกาะม้วนงอ

ใบ        เป็นไม้ใบประกอบ ออกเรียงสลับกัน ใบประกอบมี 3 ใบย่อย และจะแตกใบหนาทึบ
               ใบเป็นรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร และยากประมาณ 4.5 เซนติเมตร
                ปลายใบและโคนใบมน

 ดอก     อรพิมจะออกดอกเป็นช่อ ห้อยลงตามลำต้นและกิ่ง หรือบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง
                ดอกแต่ละช่อจะดกมาก ดอกมีสีขาวสะอาด มีกลีบเลี้ยงสีน้ำตาล 5 กลีบ ตรงปลายกลีบ
               จะแหงน และมีขนคล้ายกำมะหยี่ กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกจะเป็นสีขาว 4 กลีบ สี
                เหลืองอีก 1 กลีบ กลีบดอกจะย่น ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 10 อัน เป็นสีขาว และมีก้าน 
                ชูอับเรณูที่ยาว
          

ฤดูกาลออกดอก

อรพิมจะออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนถึงซดูหนาว หรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

การปลูก

ให้นำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งปลูกที่ได้จากการตอนมาปลูกลงดิน ดดยให้ขุดหลุมปลูก
ขนาด 7 x 7 นิ้ว แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ ประมาณ 1/4 ของหลุม จึงวางต้นกล้าหรือ
กิ่งปลูกลงกลางหลุมกลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง     อรพิมเป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงมากพอสมควร จึงควรปลูกอรพิมในบริเวณที่แสงแดด
              สามารถส่องถึง

น้ำ        ต้องการน้ำปานกลาง ระยะแรกปลูกควรรดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อต้น
               โตและแข็งแรงดีแล้ว ให้รดวันละครั้งในช่วงเช้า

ดิน        
ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย และดินที่มีความชื้น

ปุ๋ย       
 ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอใส่บริเวณโคนต้นปีละ 3 ครั้ง โดยการพรวนดินโคนต้นให้ร่วนเสียก่อน
                จึงใส่ปุ๋ยโดยรอบ แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

โรคและแมลง 

ม่มีโรคและแมลงที่ทำความเสียหายแก่อรพินมากนัก

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง