สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เถาไฟ


ชื่อวิทยาศาสร์ 
       Bauhinia integrifolia. Roxb.

ตระกูล                   LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ                –

ลักษณะทั่วไป

ต้น           เป็นไม้เถาที่มีขนาดใหญ่ เถามีสีน้ำตาล บริเวณเถาอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป
                 และมีมือเกาะยื่นออกมาสำหรับเกาะพันไปตามหลัก หรือต้นไม้อื่น

ใบ             เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบออกเรียงสลับกันไปตามเถา ใบเป็นรูปไข่ ใบกว้างและค่อนข้างกลม โคนใบ
                 จะมนเว้าเข้าหาก้านใบกล้ายรูปหัวใจ ส่วนปลายใบเว้าเป็น 2 แฉก ๆ ลึกบ้าง ตื้นบ้าง ลักษณะของ
                  แฉกจะแหลมหรือบ้างก็อาจจะกลม ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบยาว

ดอก          ดอกเมื่อแรกออกจะเป็นสีเหลือง แล้วจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นสีส้มแดงหรือสีแดง ดอกมีขนาดเล็ก
                  ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ และบริเวณปลายกิ่ง ดอกเมื่อยังตูมอยู่จะมีลักษณะกลม ปลายแหลม
                  มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับ ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน
                  และในจำนวนเกสรตัวผู้ 5 อันนี้ จะมีเกสรตัวผู้ที่ฝ่อหรือไม่สมบูรณ์ 2 อัน เกสรมีขนาดเล็ก

ฤดูกาลออกดอก

จะออกดอกในฤดูหนาว

การปลูก

ควรปลูกเถาไฟบริเวณริมรั้ว หรืออาจจะปลูกเป็นซุ้มประตูก็ได้ โดยให้นำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งปลูกที่ได้จากการตอน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมใช้กิ่งที่ได้จากการคอน เพราะจะให้ต้นได้เร็ว
กว่า ไม่เสียเวลาเหมือนกับการเพาะเมล็ด ให้ขุดหลุมที่มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต รองกันหลุมด้วย
ปุ๋ยหมักประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้วจึงวางกิ่งปลูกลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง         เป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมากพอสมควร

น้ำ             ชอบน้ำปานกลาง ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ แต่ไม่ควรให้น้ำมากจนแฉะ
                 เพราะจะทำให้รากเน่าได้

ดิน           เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย และเป็นดินที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี

ปุ๋ย            ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2-3 ครั้ง โดยการพรวนดินรอบโคนต้นเสียก่อน แล้วจึง
                 ใส่ปุ๋ย แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

โรคและแมลง

ไม่พบโรคและแมลงทำลายถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์  

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง