สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เสาวรสเเดง

ชื่อวิทยาศาสร์    Passiflora Laurifolia Linn.

ตระกูล               PASSIFLORACEAE

ชื่อสามัญ            Passiflora, Water Lemon.

ลักษณะทั่วไป

ต้น        เสวรสเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง เถามีสีเขียวเข้มและเมื่อแก่เถาจะเป็นสีน้ำตาล
                 มีมือเกาะออกตามซอกใบ

ใบ         เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบออกสลับกัน ใบดก ใบสีเขียวเป็นมัน เป็นรูปขอบชนาด ปลาย
                ใบและโคนใบแหลม ก้านใบค่อนข้างยาก และตรงปลายก้านใบมีต่อมอยู่ 1 คู่

ดอก       
เป็นไม้ดอกที่มีขนาดใหญ่ เป็ฯดอกเดี่ยว ลักษณะดอกจะห้อยคว่ำลงคล้ายโคมไฟ
                 ดอกมีสีม่วง หรือม่วงขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ และกลีบดอกอีก 5 กลีบ กลีบดอกรูป
                ขนาน และมีรยางค์เป็นเส้นฝอยสีม่วงจำนวนมาก มีก้านเกสรจะแยกออกเป็นเกสร
                 ตัวผู้ 5 อัน และเกสรตัวเมียอีก 3 อัน ดอกมีกลิ่นหอม

ฤดูกาลออกดอก

ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะให้ดอกดกมาก

การปลูก

เนื่องจากเสาวรสเป็นไม้กลางแจ้งเขตร้อน ฉะนั้นจึงควรที่จะเลือกสถานที่หรือบริเวณที่ปลูก
ให้เหมาะสม คือจะต้องไม่ปลูกในบริเวณที่ร่วมเงาของไม้อื่นมาบดบัง ควรปลูกในที่ที่สามารถ
ได้รับแสงแดดอจ่างเพียงพอ โดยการนำเอาต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด หรือกิ่งที่ได้จาก
การฃำหรือการทับกิ่งมาปลูกดิน โดยขุดหลุมปลูกให้มีความกว้างลึกประมาณ 1 x 1 ฟุต แล้ว
รองก้นหลุม ด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบดินเล็กน้อย แล้ววางกิ่ง
ปลูกหรือต้นกล้าลงกลางหลุม แล้วกลบดินพอแน่น รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

แสง       ต้องการแสงแดดในการสังเคาะห์แสงและการเจริญเติบโตมากพอสมควร

น้ำ         ต้องการน้ำปานกลาง ในระยะแรกปลูกควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ให้ชุ่ม แต่เมื่อต้นโตแล้วให้
               รดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้าก็พอ

ดิน        ชอบขึ้นในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย        ไม่ต้องการปุ๋ยมากนัก เพียงแต่ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในบริเวณโคนต้นปีละ 2 ครั้งแต
่               ต้องพรวนดินก่อนใส่ทุกครั้งเสมอ

โรคและแมลง

เสาวรสเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงรบกวนถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์  

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักชำ และการทาบกิ่ง