สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

แสเถา


ชื่อวิทยาศาสร์
         Jacquemontia pentantha.

ตระกูล                    CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ                 Little Blue Hat.

ลักษณะทั่วไป

ต้น        แสเถาเป็นไม้เลื้อยจำพวกเดียวกับผักบุ้ง แต่มีขนาดเล็กกว่ามีลำต้นหรือเถาคล้ายกับ
                เถาวัลย์เล็ก ๆ เป็นสีน้ำตาลคล้ำ มักจะเลื้อยพาดไปตามรั้ว กำแพง หรือต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้

ใบ         ออกใบสลับกันตามข้อต้น ลักษณะของใบคล้ายกับใบผักบุ้ง คือ ใบรูปรีคล้ายหัวใจแต่ยาว
                ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ ขอขใบเรียบ ก้านใบสั้นประมาณ 2-3 เซนติ
                เมตรใบสีเขียวแต่ไม่เข้มมากนัก

ดอก      จะออกดอกตามข้อต้นและโคนก้านใบ ดอกก็คล้ายกับดอกผักบุ้ง ดอกมีสีน้ำเงินมี 5 กลีบ
                โดยมีก้านดอกยื่นยาวออกมาจากโคนก้านใบเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 3-6 ดอก รูปดอกเป็นทรง
                กรม แต่ปลากดอกบานออกกว้างมาก เมื่อแสเถาออกดอกจะดูสะพรั่งไปหมดจัดเป็นไม้ที่
                ให้ดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่ง

ฤดูกาลออกดอก

แสเถาเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปี

การปลูก

ให้ปลูกบริเวณที่กลางแจ้ง หรืออาจปลูกริมรั้วบ้าน แล้วปล่อยให้เถาของแสเถาเลื้อยพาดรั้ว
บ้านก็ได้ หรืออาจจะปลูกเป็นซุ้มภายในสวนบริเวณบ้าน หรือสวนสาธารณะ เมื่อยามออกดอก
ดอกก็จะห้อยระย้าบานสะพรั่งสวยมาก การปลูกให้ขุดหลุมปลูกตื้น ๆ แล้ววางต้นกล้าลงกลบดิน
พอแน่น แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่มก็พอ

การดูแลรักษา

แสง       แสเถาเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดมากชนิดหนึ่ง

น้ำ         มีความต้องการน้ำปานกลาง แต่การรดน้ำจะต้องไม่รดให้มากเกินไปจนดินแฉะเพราะแส
                เถาไม่ชอบน้ำท่วมขัง หากน้ำในบริเวณโคนต้นไม่ระบายออก อาจทำให้รากเน่าและตายได้

ดิน        แสเถาเจริฐได้ดีในดินแทบทุกชนิดไม่เลือกดิน แต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายก็จะยิ่งดีกว่า

ปุ๋ย        ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์

โรคและแมลง

ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง รบกวนถึงขั้นเสียหาย

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอน