สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

กะพ้อ

ชื่อสามัญ                : Fan palm

ชื่อวิทยาศาสตร์        
: Licuala sqinosa

ตระกูล                  
: PALMAE

ถิ่นกำเนิด               
: ทางภาคใต้ของไทย มาเลเซีย
                                     และอินโดนีเซีย


ลักษณะทั่วไป

กะพ้อเป็นปาล์มพื้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไปในบ้านเรา กะพ้อมีต้นเป็นกอสูงประมาณ 15 – 20 ฟุต ใบรูปใบพัด ก้านใบยาวเล็ก
มีใบย่อยแตกออกจากกันและแตกออกจากจุดเดียวกัน ที่ก้านใบแต่ละใบจะมีใบย่อยประมาณ 12 – 18 ใบ ตามใบย่อยมี
รอยจีบ ปลายใบตัด ใบย่อยยาวประมาณ 1 ฟุต และกว้าง 4-5 นิ้ว ใบสีเขียวเข้ม เมื่อเจริญ เติบโตไปสักระยะหนึ่งจะเกิด
หน่ออกมาตามบริเวณโคนต้นมากมาย กะพ้อเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้งสามารถปลูกในสนามหญ้าเพื่อให้มันแตกกอเป็นพุ่มหรือจะทำเป็นสวนหย่อม

การดูแลรักษา

แสง                  : ชอบแสงแดดจัด

น้ำ                    : 
ต้องการปริมาณน้ำพอสมควร

ดิน                    :
 ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน

ปุ๋ย                     : 
ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธุ์       : 
โดยการเพาะเมล็ด และแยกหน่อ

โรคและแมลง        : 
ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี