สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ครุฑตีนกบ

ชื่อสามัญ Variegated balfour aralia

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polysias bafouriana “marginata”

ตระกูล ARALIACEAE

ถิ่นกำเนิด แถบร้อนอัฟริกา อินเดีย และหมู่เกาะแปซิฟิค

ลักษณะทั่วไป

ครุฑตีนกบนี้เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 – 1.5 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน มีกระสีเขียวอ่อนตามลำต้นและกิ่งก้าน
ในประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ มีลักษณะคล้ายกับไต ใบกว้างประมาณ 8 ซม. พื้นใบมีสีเขียว แต่ที่ขอบใบจะมีสีขาวครีม
ขอบใบหยักและมีหนามเล็กน้อยที่ขอบใบส่วนโคนของก้านใบมีลักษณะเป็นกาบเหมาะที่จะปลูกเป็นกลุ่มเป็นกอบสนาม
หญ้าหรือจะใช้จัดสวนหย่อมก็ได้

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสง

น้ำ                             ต้องการน้ำพอประมาณ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           โดยการตอนหรือปักชำ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบ จะมีก็แต่แมลงพวกเพลี้ยต่าง ๆ

การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออกหรือไดอาซินอนทุก ๆ 15 วัน ตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากจนกว่าจะหาย