สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปรง

ชื่อสามัญ Sago palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cycas revoluta

ตระกูล CYCADACEAE

ถิ่นกำเนิด ทางตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย

ลักษณะทั่วไป

ใบของปรงมีขนาดเล็กคล้ายกับใบของปาล์ม แต่การเรียงตัวของใบนั้นคล้ายกับเฟิร์นข้าหลวง คือมีการเรียง
ตัวอยู่รอบ ๆ ศูนย์กลางของลำตัว ปรงเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตช้ามาก คือ 1 ปีจะเกิดใบเพียงแค่ใบ
เดียวเท่านั้น ปรงสามารถทนต่อการขาดน้ำได้เป็นอย่างดีและถ้าขาดน้ำนาน ๆ ใบของปรงจะแห้งเหี่ยวตาย
ไป แต่พอได้รับน้ำอีกครั้งใบก็จจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การดูแลรักษา

แสง                          ชอบแสงแดดจัด

น้ำ                             ปรงเป็นพืชที่ทนต่อการขาดน้ำและต้องการน้ำพอประมาณ

ดิน                           ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทราย

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์          การเพาะเมล็ด

โรคและแมลง            โรคนั้นไม่ค่อยมีรบกวนจะมีก็แต่แมลงจำพวกไรแดงและเพลี้ยหอย

การป้องกันกำจัด      การกำจัดควรใช้ยาประเภทดูดซึมเพราะปรงมีใบเล็กและลื่น โดยใช้ยาไซกอนในอัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วบริเวณโคนต้น