สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ปักษาสวรรค์

ชื่อสามัญ Bird of paradise

ชื่อวิทยาศาสตร์ Strelitzia reginae.

ตระกูล MUSACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้


ลักษณะทั่วไป

ปักษาสวรรค์เป็นพืชที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดอกของมันดูแล้วคล้ายกับนกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า
ปักษาสวรรค์นี้เราจะปลูกไว้เพื่อชมดอกของมันโดยเฉพาะ ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะรูปใข่ แต่ตอนปลายใบจะ
เรียวแหลมคล้ายกับหอก ใบยาวประมาณ 12-16 นิ้ว ตั้งอยู่บนก้านใบที่แข็งแรงยาวประมาณ 17-18 นิ้ว ปักษา
สวรรค์จะเริ่มให้ดอกเมื่ออายุประมาณ 6 ปี นิยมปลูกเป็นกลุ่มตามสนามเพื่อให้ออกดอก ก่อให้เกิดความสด
ชื่นแก่ผู้พบเห็น

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงมากตลอดทั้งวัน

น้ำ                             ต้องการน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

การขยายพันธ์          โดยการแยกหน่อ เพาะเมล็ด

โรคและแมลง           ไม่ค่อยจะพบโรคที่เป็นอันตราย จะพบก็แต่แมลงพวกเพลี้ย

การป้องกันกำจัด    ควรใช้ยาดูดซึมพวกไซกอน อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดรดให้ทั่วบริเวณต้นจะกำจัดเพลี้ยได้ดี