สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ผกากรอง

ชื่อสามัญ Cloth of gold

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lantana camara linn.

ตระกูล VERBENACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกา


ลักษณะทั่วไป

ผกากรองเป็นไม้พุ่มที่พบทั่วไปในบ้านเรา ใบจะมีสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่ขอบใบจักเล็กน้อย ผิวใบจะมีขนอยู่
ทำให้รู้สึกสาก ๆ เมื่อจับต้อง ผกากรองนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ โดยอาจปลูกเป็นแถวหรืออาจปลูกเป็นกลุ่ม
ให้เกิดเป็นพุ่มก็ได้ ดอกของผกากรองมีลักษณะสีสันที่สวยงามมาก มีหลายสีตั้งแต่เหลือง ชมพูและม่วง
เป็นต้น

การดูแลรักษา

แสง                         ต้องการแสงแดดจัด

น้ำ                            ต้องการน้ำน้อย

ดิน                          สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดแต่ดินที่เหมาะคือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้น

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ดและปักชำ (ส่วนใหญ่แล้วนิยมการปักชำเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า)

โรคและแมลง           ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวนเท่าไหร่