สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

ฤาษีผสม

ชื่อสามัญ Flame nettle หรือ Painted nettle

ชื่อวิทยาศาสตร์ Coleus.

ตระกูล LABIATAE

ถิ่นกำเนิด เขตร้อนชื้น

ลักษณะทั่วไป

ฤาษีผสมมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะมีใบที่มีสีสันสวยงามไม่น้อยไปกว่ากัน ใบมีลักษณะ
เป็นรูปหัวใจ ขอบใบจัก มีตั้งแต่สีเขียว ม่วง แดง น้ำตาล เป็นต้น ฤาษีผสมมีดอกที่ไม่สวยจึงไม่ได้
รับความสนใจ การปลูกฤาษีผสมนิยมปลูกเป็นไม้คลุมดินหรือใช้ตกแต่งสวนหย่อมก็ได้

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงมาก เมื่อได้รับแสงสีของใบก็จะสดใสน่ามองยิ่งขึ้น

น้ำ                             ให้น้ำพอประมาณ อย่าให้เปียกแฉะมากเกินไป

ดิน                            เจริญเติบโตได้ในดินร่วนซุย

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพราะจะช่วยทำให้ดินร่วนซุย

การขยายพันธ์          ตัดชำ และเพาะเมล็ด

โรคและแมลง           ไม่ค่อยพบโรค ส่วนแมลงได้แก่ พวกเพลี้ยไฟและไรแดง

การป้องกันกำจัด      ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอนอัตราตามที่ฉลากยาระบุไว้