สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

หวายเขียว

ชื่อสามัญ –

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa

ตระกูล LILIACEAE

ถิ่นกำเนิด –

ลักษณะทั่วไป

หวายเขียวนี้จัดเป็นตัวต้นแบบของหวายและซองออฟทั้งหลายใบจะมีสีเขียวเข็ม ลักษณะของใบแคบ ยาว
ปลายใบแหลม ใบจะชิดกันมากหรือที่เรียกว่า ช่วงใบถี่ ก้านใบคือกาบใบที่ห่อหุ้มลำต้น นิยมปลูกไว้ข้างอา
คารบ้านเรีอน สนามหญ้าหรือจัดสวน

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดมาก

น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           ตัดชำ

โรคและแมลง            ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรค ส่วนแมลงที่พบเป็นเป็นประจำคือ เพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะในหน้าร้อน

การป้องกันกำจัด       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอนตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา