สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เข็มญี่ปุ่น

ชื่อสามัญ               : Dwarfixora

ชื่อวิทยาศาสตร์       
: Lxora stricatra

ตระกูล                  
: RUBIACEAE

ถิ่นกำเนิด              
 : ประเทศญี่ปุ่น


ลักษณะทั่วไป

เข็มญี่ปุ่นเป็นไม้ประดับที่มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ใบมีขนาดเล็กและแข็งกว้างประมาณ 1 ซ.ม.
และยาวประมาณ 3 ซ.ม ลำต้นสูงประมาณ 30 – 60 ซ.ม. ออกดอกทั้งปี ดอกเป็นช่อสีแดง
เข็มญี่ปุ่นนี้นิยมปลูกเป็นแถวเป็นแนวตามข้างทางเดินหรือตามข้างถนน

การดูแลรักษา

แสง                    : ชอบแสงแดดจัด

น้ำ                      : 
ต้องการน้ำพอสมควรและควรให้อย่างสม่ำเสมอ

ดิน                      :
 เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                       : 
ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธุ์         : 
ตัดชำ ตอนหรือเพาะเมล็ด

โรคและแมลง          : 
ไมปัญหาเรื่องโรค ส่วนแมลงได้เพลี้ยต่างๆ ซึ่งจะระบาดมากในหน้าแล้ง

การป้องกำจัด          : 
ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอน ตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลาก