สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

เข็มสามสี

ชื่อสามัญ Rainbow Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena marginata “Tricolor”

ตระกูล RUBIACEAE

ถิ่นกำเนิด เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ ในประเทศญี่ปุ่นต่อมาอเมริกาได้นำ
ไปขยายและแพร่พันธุ์ในรัฐฟลอริด้า
เมื่อปี ค.ศ. 1973

ลักษณะทั่วไป

เข็มสามสี มีลำต้นมีขนาดเล็ก ลำต้นแก่จะมีสีน้ำตาลอ่อน กิ่งแขนงจะแตกออกตามส่วนข้อของลำต้น ช่วงใบถี่
แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้น ใบมีลักษณะแคบ ปลายใบแหลม ใบมีสามสีเป็นแถบไปตาม
ความยาวของใบโดยมีลักษณะการเรียงตัวดังนี้ คือ สีแดงจะอยู่ขอบนอก สีครีมหรือเหลืองอ่อนจะ
อยู่ ถัดเข้ามาและสีเขียวจะอยู่ข้างในตรงกลางใบ ถ้าหากปลูกในที่ที่มีแสงแดงจัด สีบนใบจะสดใส
สวยงามมาก นิยมใช้เป็นไม้ประดับภายนอกโดยเฉพาะการตกแต่งสวน

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดด

น้ำ                             ชอบน้ำมาก แต่ไม่ควรจะขังแฉะ

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           ตัดชำ

โรคและแมลง            ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ไม่ค่อยพบโรคแมลง จะพบเพลี้ยแป้งระบาดบ้าง
                                  ในช่วงที่อาการแห้งแล้ง

การป้องกันกำจัด        ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดเมทโธเอธตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา