สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

แชมเปญปาล์ม

ชื่อสามัญ Bottle palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mascarena lagenicaulis.

ตระกูล PALMAE

ถิ่นกำเนิด เกาะมาสคารีน

ลักษณะทั่วไป

แชมเปญปาล์มมีใบรูปขนนก คล้ายปาล์มขนนก ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบยาวประมาณ 18-26 นิ้ว ทางใบยาว 6-7 ฟุต
ปลายทางใบบิดเล็กน้อย ทางใบทั้งหมดจะกางออกจากยอดและโค้งลงด้านล่าง ใบย่อยยาวประ
มาณ 18 นิ้ว กว้างประมาณ 2 นิ้ว ใบหนึ่งใบจะมีใบย่อยประมาณ 30-50 คู่ ต้นหนึ่งจะมีใบไม่เกิน
5-6 ใบ แชมเปญปาล์มเป็นปาล์มที่มีลำต้นเดียว ๆ สูงไม่เกิน 4 เมตร

การดูแลรักษา

สง                          ต้องการแสงมาก

น้ำ                             ต้องการน้ำในปริมาณที่น้อย

ดิน                           เจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง ในขณะที่ยังเล็กอยู่

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด

โรคและแมลง           ไม่ค่อยพบโรคและแมลงที่เป็นปัญหา