สอบถามเพิ่มเติมที่ 0xx-xxx-xxxx

แพงพวย

ชื่อสามัญ Madagascar periwinkle

ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthus roseus “G. Don”.

ตระกูล APOCYNACEAE

ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง


ลักษณะทั่วไป

แพงพวยนี้เป็นไม้ล้มลุก เจริญเติบโตได้ดีแตกกิ่งก้านสาขาได้อย่างมากมาย ใบสีเขียวเข้ม ลักษณะกลมรี
ขอบใบเรียบ ใบยาวประมาณ 2 นิ้ว และกว้างประมาณ 1 นิ้ว ออกดอกบริเวณยอดของต้น ดอกของแพงพวย
จะมีสองสีคือแดงและขาว นิยมปลูกประดับไว้ตามสนามหญ้า ข้างทางเดินหรือข้างถนน การปลูกจะปลูกเป็น
แถวหรือเป็นกลุ่ม

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดจัด

น้ำ                             ต้องการน้ำพอสมควร อย่าให้น้ำขังแฉะ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง

การขยายพันธ์           โดยการเพาะเมล็ด แพงพวยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมาก

โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวน